X Close

   
 
 Snack Boxes    สินค้าแบบ A    สินค้าแบบ B    สินค้าแบบ C

  1. ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ
   Account Name: PUFF AND PIE
   ธนาคารกสิกรไทย สาขา CP TOWER 
 
   บัญชีออมทรัพย์ 
    เลขที่บัญชี 037-8-720710

  2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ, ชื่อผู้สั่งซื้อ
ได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
Line ID : @puffpie
Email : puffandpie@yahoo.com
Fax : 02-235-8680

   
Copyright © 2010 Puff & Pie All Rights Reserved.